Sessions individuals

MIR_8408Per a les persones que no disposen de temps per acudir a algun dels nostres seminaris de cap de setmana o requereixen una atenció més personalitzada, disposem d'espais individuals, presencials i online.

Aquestes sessions duren 90 minuts i estan indicades tant per a la resolució de tensions, fruit de situacions de conflicte personal, professional o malaltia de tota índole. També com a part del procés de recuperació de la vista.

Dues trobades individuals permeten centrar la pròpia situació personal i reprogramar la percepció del possible conflicte a través de diferents técniques emocionals i amb possibilitat d'un posterior seguiment personalitzat.
Entre cada visita ha d'haver transcorregut un mes.

atencion personalPrimera visita (90mn)
* Estudi dinàmica individual.
* Disseny, interpretació i reposicionament
perceptiu-experiencial - TST (Franco Bianchi)
* Pautes per al procés.

Segona visita (90mn)
* Seguiment procés - valoració resultats.
* Definir nous objectius.
* Reequilibri energètic.
* Feed-back

MODALITATS DE LA SESSIÓ INDIVIDUAL

PRESENCIAL
Regularment, prèvia cita, a BARCELONA i MILANO.
En altres ciutats coincidint amb els seminaris.

SKYPE
Carme Llimargas: "carmellima"

Per reservar envia mail a NOVA VISIÓ o truca al Tel. 636 42 31 97 - GRÀCIES